6 грудня 2012 року Миколі Михайловичу Амосову виповнилося б 99 років від дня народження... | Історія ІТ в Україні

6 грудня 2012 року Миколі Михайловичу Амосову виповнилося б 99 років від дня народження...

Автор: к.т.н.О.М.Касаткiн i к.т.н.Л.М.Касаткiна (першими аспiрантами М.М.Амосова в галузi кiбернетики).

Учитель

Як не дивно, Микола Михайлович не любив це слово - "учитель" i нiколи не прагнув до формального визнання своєї школи. Вiн високо цiнував самостiйнiсть своїх колишнiх спiвробiтникiвi не вимагав жорсткого слiдкування канонам. Утiм, його власнi погляди теж перетерплювали змiни, i вiн охоче обговорював iз спiвробiтниками Вiддiлу новi iдеї в областi штучного iнтелекту i соцiологiї.

До останнiх днiв Микола Михайлович продовжував активно цiкавитися роботами i долею Вiддiлу. Пiсля семiнару (червень, 2001 р.)Науковi семiнари з його участю проводилися, як правило, у неформальнiй обстановцi - вдома у Миколи Михайловича, або в кого-небудь зi спiвробiтникiв Вiддiлу. Обговорювалися поточнi проблеми, книги, що були у Миколи Михайловича "в роботi" чи недавно вийшли, будувалися плани на майбутнє. Останнiй раз Микола Михайлович вiдвiдав Вiддiл навеснi 2001 року. До цього часу Iнститут кiбернетики роздiлився на ряд самостiйних iнститутiв, що склали Кiбернетичний центр, i Вiддiл увiйшов до складу Мiжнародного науково-навчального центра iнформацiйних технологiй i систем.

У свiй час (середина 70-х ХХ столiття) академiк В.М.Глушков умовно роздiлив усiх кiбернетикiв на "сухих" i "мокрих" - по ступенi використання ними строгих математичних методiв. М.М.Амосов завжди був "мокрим" кiбернетиком. Романтична iдея створення "справжнього" штучного iнтелекту, що так багато значила в життi Миколи Михайловича Амосова, не тiльки не забута науковим спiвтовариством, але i почала активно вiдроджуватися. В обговореннях перспектив розвитку комп'ютерної технiки поруч зi словами "комп'ютер XXI столiття" усе частiше вимовляють слово "розумiння" (для активного спiвробiтництва з людиною комп'ютер повинен розумiти його мети i задачi, вмiти оперувати з образною iнформацiєю, тощо). А це означає, що "мокрi" кiбернетичнi теорiї i гiпотези про психiчну дiяльнiсть мозку знову стають потрiбними i на сучасному рiвнi розвитку комп'ютерної технiки вони можуть дати новий шанс як для розумiння роботи мозку, так i для створення його штучного аналога.

Моделювання в соцiологiї

М.М.Амосов виявляв великий iнтерес до суспiльного устрою i взаємозв'язку людини i суспiльства. Шляхом моделювання вiн шукав вiдповiдь на питання, пов'язанi iз суспiльною структурою. Якi переваги i якi недолiки притаманнi капiталiзму i соцiалiзму, що таке "iдеальне суспiльство"? Вiдповiдi на питання такого роду М.М.Амосов припускав знайти шляхом створення евристичних моделей.

Метод евристичного моделювання полягає в тiм, що створюється математична модель складної системи на пiдставi гiпотези про її структуру i функцiї. Така модель фактично є способом поєднання в єдинiй системi кiлькiсної i якiсної iнформацiї, вiдомої з лiтератури чи власного досвiду (при цьому якiсну iнформацiю також необхiдно представити у видi кiлькiсних оцiнок). Евристична модель, у першу чергу, дозволяє, шляхом порiвняння поведiнки моделi i моделюємого об'єкта в рiзних умовах, перевiрити несуперечнiсть закладених у модель гiпотез i, при необхiдностi, їх скорегувати. Крiм того, дослiдження об'єкта разом з моделлю дозволяє цiлеспрямовано формувати експерименти (спостереження) над об'єктом i формувати новi гiпотези, що приводить до бiльш глибокого розумiння властивостей i функцiй системи, що моделюється.

Побудованi М.М.Амосовим i його спiвробiтниками моделi - "Соцiон" (1972 р.), "МАН" (1977 р.)

Iснуючi моделi суспiльних систем майже всi спрямованi на вiдображення економiчних взаємин соцiальних груп i не враховують психiку людей та вплив iдеологiчних факторiв. Однак, суспiльство - це складна система, що самоорганiзується, i корiнь самоорганiзацiї лежить саме в психологiї людей. М.М.Амосов вважав, що введення психологiчних аспектiв у модель суспiльства дозволить бiльш повно зрозумiти соцiальнi тенденцiї.

Як носiїв психологiчних якостей людини в моделi суспiльства М.М.Амосов запропонував використовувати узагальненi моделi особистостей, що вiдбивають основнi риси рiзних соцiальних груп.